Corona-situasjonen reiser mange rettslige spørsmål. spesielt for næringslivet; både om arbeidsrett (permittering, oppsigelser, sykemeldinger mv), om kontraktsrett, om pengekrav, styreansvar, om gjeldsforhandlinger. konkurs osv. Det er i disse tider utfordrende å følge spillereglene som også i en stor grad er i konstant endring. Her er to observerte feiloppfatninger, med merknader om riktig juss, helt kort:

Feil om permitteringer:
Det er fortsatt formkrav til permittering, og arbeidsgivers lønnsplikt er ikke bortfalt, men forkortet.

Det skal varsles om permittering, før permitteringer kan iverksettes. Varselet skal være skriftlig (overlevert personlig eller per e-post). Varslingsfristen er normalt 14 dager, men Corona-situasjonen er akseptert av NAV som gyldig grunn for forkortet varsling.  Varslingsfristen er nå altså på 2 arbeidsdager. I varslingsperioden har arbeidsgiver lønnsplikt på vanlig måte.

Under selve permitteringen, har arbeidsgiver lønnsplikt i arbeidsgiverperioden, normalt på 15 arbeidsdager. Men i dag (19.03.2020) er det vedtatt en forkortet arbeidsgiverperiode på kun 2 arbeidsdager. M.a.o. skal arbeidsgiver betale lønn i kun 2 dager (+ i varslingstiden), før lønnsplikten bortfaller. En slik kort arbeidsgiverperiode er vedtatt gjeldende foreløpig frem til 31.10.2020.

Merk også følgende: Denne forkortede arbeidsgiverperioden på 2 dager gjelder for permitteringer fra og med 19.03.20. (Dette skyldes at grunnloven forbyr lovendringer med tilbakevirkende kraft til ulempe (her) for arbeidstakere). For allerede iverksatte permitteringer gjelder fortsatt arbeidsgiverperiode på 15 dager, men denne avbrytes den 19.032020. Har man altså allerede betalt lønn til permitterte i minimum 2 dager før ikrafttredelsen, slipper man ytterligere to dager med lønnsplikt. Eksempel: For permitteringer som er iverksatt 12.03.2020, har arbeidsgiver lønnsplikten kun til og med 19.03.2020. For permitteringer iverksatt den 19.03.2020 utløper arbeidsgiverperioden 20.03.2020. Lønnen i arbeidsgiverperioden skal betales som for utbetaling av sykepenger, men uten en øvre grense på 6G (ca. 600 000 kr).

Etter arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver fritatt for lønnsplikt i inntil 26 uker. I denne perioden har arbeidstaker normalt rett på dagpenger under permittering fra NAV. Karenstid (ventetid) for permitterte for å få dagpenger er opphevet, slik at de permitterte nå får rett på dagpenger umiddelbart etter arbeidsgiverperioden har løpt ut. Dagpengene er normalt på 62,4 % av lønn oppad begrenset til 62,4 % av 6G, men er nå 100 % av lønn opptil 6G (ca. 600 000kr).  De forhøyde satsene gjelder foreløpig kun i 18 dager. Etter 20 dager, skal det bli følgende: 80 % av dagpengegrunnlaget opptil til 300 000 kr (3), men over 300 000 (3G) kun 62,4 % opp til 600 000 kr (6G).

Vilkåret for dagpenger om opptjent lønnsgrunnlag på 1,5 G er i dag redusert til 0,75 G.

For å få dagpenger under permittering etter endt (forkortet) arbeidsgiverperiode, er det et krav om at arbeidstidsreduksjonen være på minimum 50 %. Det er fremmet forslag om å endre dette til minimum 40 %. Dette dekker da for eksempel delvis permittering i to av fem arbeidsdager. men denne endringen er pr i dag ikke vedtatt.

NB! Ovennevnte er basert på det vi regner med blir endelig vedtatt i dag 19. mars 2020 i Stortinget.

Rett til permittering følger av sedvanerett (og for en del av tariffavtale). Vilkåret for permittering er saklig grunn, som driftsstans/hindringer som følge av pandemien normalt vil være. Merk også at dersom ikke alle permitteres, skal utvelgelsen være saklig. Permittering kan skje helt eller delvis. Delvis permittering kan være for eksempel redusert stilling, eller rullerende permitteringer hvor deler av arbeidsstokken jobber halve arbeidsuken og den andre delen den andre halvdelen av uken. Husk imidlertid på at arbeidstidsreduksjonen må være på minst 50 % for at den ansatte skal få rett til dagpenger.

Permitteringsprosessen er stikkordsmessig slik:
1) Styrevedtak (forankring)
2) Drøftelser med ansatte (tillitsvalgte eller utpekt representant(er)
3) Beslutning og dokumentasjon (for behovet, grunnlaget og løsningen)
4) Skriftlig varsel til de ansatte
5) Innsending til Nav av skjemaet «Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering NAV 04-08.04»

(Merk: Ved permitteringer av mer enn ti ansatte, gjelder særlige varslingsregler om massepermitteringer, se NAVs hjemmeside. Dette må meldes før permitteringene iverksettes)

Har du eller din bedrift behov for juridisk bistand til Corona-juss, ta kontakt. Vi jobber for fullt, men med skjerpede tiltak etter gjeldende råd fra myndighetene.

Les gjerne mer om oss på www.h-co.no. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Tlf. 37 00 60 70 (sentralbord). E-post: post@h-co.no.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier