Sykemelding gir ikke automatisk rett til sykepenger: Høyesterett har nylig avsagt dom, hvor en sykemeldt ikke fikk sykepenger, til tross for sykemelding fra fastlegen.

En regnskapsfører ble sykemeldt med diagnosen «psykisk ubalanse situasjonsbetinget», etter at regnskapsførerens sønn hadde blitt alvorlig syk. Sykemeldingen ble forlenget etter at pasienten hadde kommet i konflikt med arbeidsgiveren. Høyesterett kom til at det ikke var sannsynliggjort at pasienten selv var syk, og derfor ikke hadde krav på sykepenger.

Høyesterett la ikke stor vekt på fastlegens og pasientens egne forklaringer flere år senere i saken, men derimot på opprinnelige dokumenter: Høyesterett  la vekt på blant annet at verken legejournal eller utfyllende brev fra fastlegen til NAV hadde opplysninger om symptomer eller funksjonsnivå som viste en «sykdom».

Reglene om dette står i folketrygdloven § 8-4, og lyder slik: «Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l. gir ikke rett til sykepenger.» Konflikter på arbeidsplassen er i seg selv ingen sykdom, men kan lede til en sykdom. Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden har ment at slik type sykdom skal vurderes strengere enn ellers. Med andre ord at det skal mye til for å anses som syk når fraværet skyldes konflikt på jobben.

Dommen inneholder veiledning om vilkårene for å få sykepenger. Med denne dommen blir vilkårene noe innstrammet.

Trenger du advokatbistand? Ta kontakt! Les mer om oss på www.h-co.no

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier